Ostatní ročníky

12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

6. ročník soutěže pro rodiny s dětmi
 • Je připraveno 12 zábavných akcí pro celou rodinu.
 • Přihlaste svou rodinu
  Přihlašovacím formulářem 
  (týká se i rodin soutěžících v minulých ročnících).
 • Sbírejte soutěžní známky a vyhrajte skvělé ceny.
Soutěž vyhlašuje statutární město Chomutov.
 
Úvod ● Pravidla
Pravidla soutěže Tisk
 1. Organizátor soutěže:
  Statutární město Chomutov
  Zborovská 4602
  430 28 Chomutov

 2. Předmět soutěže:
  Na území statutárního města Chomutova se v termínu od 27. února do 11. prosince 2016 bude pořádat celkem 12 kulturních, společenských či sportovních akcí. Seznam těchto akcí je uveřejněn na webových stránkách www.rodinnezapoleni.cz a plakátech. Za účast na každé akci získává účastník 1 bod (nalepovací známku do soutěžní karty). Podmínkou pro zařazení do slosování o výherní ceny je získání minimálně 8 bodů.
  Účastník je povinen se zaregistrovat vyplněním formuláře na webových stránkách www.rodinnezapoleni.cz1, nebo vyplněním formuláře na akci. Registrovat (a tím i potvrdit souhlas s pravidly soutěže) se musí i rodiny, které soutěžily v předchozích ročnících Rodinného zápolení.

 3. Termín a místo konání soutěže:
  Soutěž trvá od 27. února do 11. prosince 2016. Soutěžní karty se odevzdávají do slosování v termínu 5. až 9. prosince 2016 v kanceláři č. 29 na radnici, nám. 1. máje 1.
  Místem konání soutěže je území Statutárního města Chomutova a jeho přilehlého okolí, kde se budou v uvedeném termínu konat kulturní, společenské a sportovní akce.

 4. Účast v soutěži:
  Soutěžícím se může stát pouze rodina2 s trvalým bydlištěm na území České republiky (dále jen soutěžící), která úplným, řádným a pravdivým způsobem vyplní soutěžní kartu (jména, příjmení, datum narození, telefon, e-mail, kontaktní adresa). Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří řádně splní stanovené podmínky a uvedou do registračního formuláře pouze pravdivé informace. Organizátor soutěže má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími a rozhodnutí organizátora v této věci je konečné.
  Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.

 5. Výhry v soutěži a předání výher:
  Hlavní výhru získají 3 vylosovaní soutěžící. Ceny výhercům věnuje organizátor. Výherci budou vylosováni a cena jim bude předána při veřejném slavnostním losování, jehož datum konání bude zveřejněno po skončení soutěže.
  Ceny jsou ve výši minimálně 50.000 Kč.

 6. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

 7. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž odvolat pouze ze závažných důvodů.

 8. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na změnu termínu a náplně jednotlivých akcí.

 9. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora po dobu 5 let od skončení této soutěže.

 10. Organizátor nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům akce.

1 Z organizačních důvodů je elektronický způsob registrace možný vždy nejpozději poslední pracovní den před každou pořádanou akcí. Elektronický formulář bude zpřístupněn vždy následující den po pořádané akci.

2 Rodinou se pro účely této soutěže rozumí osoby blízké, a to ve smyslu § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník: „Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.“

Aktualizováno Neděle, 07 Únor 2016 19:02
 
Generální sponzor:

sd_logo

Sponzor:

firo tour logo2

Partneři:

skks_logo  kultura_a_sport_cv_logo  logo rozmaryn   tsmch_logo 

Mediální partneři: cv_noviny_2012_logo  echomutov_logo